pgslot-games

เราชนะ

เราชนะ มาตรการแจกเงิน จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท ซึ่งยอดมูลค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 130,207 ล้านบาท หรือ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งระยะเวลาโครงการดำเนินการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

ความคืบหน้า กรณีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการเราชนะ เนื่องจากเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั้น กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โครงการเราชนะ เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการให้สิทธิผู้ที่มีคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิคนละไม่เกิน 3,500 บาท รวม 2 เดือน เป็นวงเงิน 7,000 บาท ต่อคน pgslot

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ มีดังนี้

 1. เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบ ตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64 หากมีคุณสมบัติตรงตามขั้นต้นก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับสิทธิ 7,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เครดิตฟรี

เราชนะ ที่ขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 51,365 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 75,709 ล้านบาท

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 3,133 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน

4) คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 130,207 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

เราชนะ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์

ประชาชนสามารถ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ (คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ

และ ยื่นขอทบทวนสิทธิ (คลิกที่นี่) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

ธนาคารกรุงไทย สรุปทุกมาตรการเยียวยาของรัฐ ร้านค้าใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงิน รับเงินเข้าบัญชีช่วงกี่โมง เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับร้านค้าที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นถุุงเงิน จะได้รับเงินเข้าบัญชีในช่วงไหน โดยมีรายละเอียดดังนี้รวมรอบการโอนเงินจากทุกโครงการภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ, ม33เรารักกัน และช่องทางอื่นๆ ไว้ที่นี่แบบครบ เช็กเลย

ร้านค้าทั่วไทยที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน เงินเข้าบัญชีตอนไหนเรามีคำตอบ สามารถสมัครสมาชิกกับเราได้ที่@pgslotgames789

โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 • รอบโอนเงิน: วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป

โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

 • รอบโอนเงิน
  • โรงแรม/ที่พัก: วันพุธในสัปดาห์ถัดไปหลังจากเช็คเอาท์ เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป
  • ร้านอาหาร: วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป

โครงการ คนละครึ่ง

 • รอบโอนเงิน
  • G-Wallet: วันถัดไป เวลาประมาณ 02:00 น. เป็นต้นไป
  • เงินโครงการ: วันถัดไป เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป

โครงการ เราชนะ ม33เรารักกัน

 • รอบโอนเงิน: วันถัดไป เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางอื่นๆ pgslotgame

 • รอบโอนเงิน: บัตรเครดิต/ พร้อมเพย์/ E-Money/ G-Wallet วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 02:00 น. เป็นต้นไป

*หมายเหตุ: สำหรับช่องทางอื่นๆ หากทำรายการในช่วงเวลาต่อไปนี้ เงินจะถูกรวมกับยอดในวันถัดไป

บทความที่น่าสนใจ Joker , Slot pg ทดลอง เล่น , เกมแมว , เกมฟรี

19 thoughts on “เราชนะ”

Leave a Comment